facebook

stowarzyszenie

STATUT
 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających w interesie i na rzecz osób z Zespołem Downa.

 


§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Miasto Siedlce.
3. Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem dla realizacji celów statutowych. Pracownikami mogą być członkowie Stowarzyszenia i członkowie jego władz.
3. Stowarzyszenie może zlecać prace w ramach umów prawa cywilnego.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych krajowych i zagranicznych
o podobnych celach działania.

§ 6
Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym z punktu widzenia realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 7
Celami Stowarzyszenia są:
1. Podejmowanie działań na rzecz szerzenia w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach osób z Zespołem Downa oraz ich integracji ze społeczeństwem.
2. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom z Zespołem Downa, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia.
3. Podejmowanie działań zmierzających w kierunku niesienia kompleksowej pomocy w zakresie rehabilitacji, kompensacji i stymulowania rozwoju psychoruchowego osób z Zespołem Downa.
4. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej.
5. Wspomaganie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji.
6. Organizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób z Zespołem Downa, ich rodzin i przyjaciół.
7. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób z Zespołem Downa.
8. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia wszelkiego rodzaju placówek wspierających rozwój osób z Zespołem Downa, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób z Zespołem Downa.
9. Pomoc w zapewnieniu godnej i pogodnej jesieni życia osobom z Zespołem Downa.
10. Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób z Zespołem Downa oraz dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego.

§ 8
Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez :
1. Organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami w celu wymiany doświadczeń i udzielanie niezbędnej pomocy.
2. Organizowanie spotkań, prelekcji i szkoleń na temat rehabilitacji, terapii, ochrony zdrowia, edukacji i przystosowania społecznego dzieci z Zespołem Downa.
3. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjno-sportowej dla osób z Zespołem Downa.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób z Zespołem Downa oraz redagowanie i wydawanie broszur informacyjnych i innych wydawnictw, prowadzenie działalności wydawniczej.
5. Organizowanie i wspieranie zajęć umożliwiających twórczą realizację osób z Zespołem Downa, poprzez wszelkiego rodzaju aktywności fizyczne i intelektualne, kulturalne, artystyczne i inne.
6. Tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne, samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób z Zespołem Downa.
7. Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi, rekreacyjnymi, zajmującymi się dziećmi i dorosłymi z Zespołem Downa.
8. Współpracę z władzami i instytucjami, służbą zdrowia, opieką społeczną, fundacjami i pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w rozwiązywaniu problemów dzieci i dorosłych z Zespołem Downa.
9. Tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych kompleksowych programach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających dla osób z Zespołem Downa.
10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
11. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz państwowych
i samorządowych.
12. Delegowanie członków Stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem na krajowe i międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja, kursy.
13. Promowanie i organizację wolontariatu.
14. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu i pomocy do rehabilitacji i stymulacji osób z Zespołem Downa.
15. Inspirowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach sprzyjających pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia w zakresie m.in.: rehabilitacji psychoruchowej, leczenia farmakologicznego chorób, integracji społecznej osób z Zespołem Downa.
16. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób z Zespołem Downa, ich rodzin i opiekunów.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkami Stowarzyszenia są:
1. Rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z Zespołem Downa,
2. Osoby deklarujące pomoc na rzecz Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§11
Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażający chęć przynależności i działania w ramach Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami i zasadami statutowymi.

§12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub finansowe Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§13
1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna w sposób szczególny zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§14
Nabycie członkostwa powstaje:
1. Dla założycieli - z datą zarejestrowania Stowarzyszenia,
2. Dla innych - z datą przyjęcia w poczet członków przez Zarząd, przy czym członków zwyczajnych - po podpisaniu pisemnej deklaracji,
3. Członków wspierających - uchwałą Zarządu na pisemny wniosek zainteresowanego.
4. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek minimum 5 członków Stowarzyszenia.

§15
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
2. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3. Korzystania ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia z zastrzeżeniem postanowień § 41,
4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
5. Składania odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
6. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§16
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz promowanie jego pozytywnego wizerunku
w społeczeństwie.

§17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nie usprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku, lub postępowania niezgodnego z celami i zasadami Stowarzyszenia,
4. Pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków.
5. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków
w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
6. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków walnego zebrania. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

§ 20
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz.

§ 21
1. W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia, skład osobowy władz uzupełnia się spośród osób kandydujących do władz
w kolejności uzyskanych głosów.
2. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu osobowego tych władz.

ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 22
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, nie później niż do 30 maja.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków w czasie nie krótszym niż 21 dni przed terminem zebrania.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia :
1) z własnej inicjatywy.
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3) na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.
7. W przypadku określonym w § 22 pkt 5 ppkt 3, Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.

§ 23
1. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes lub inny członek Zarządu.
2. Otwierający zebranie zarządza wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. W skład Prezydium Zebrania nie mogą wchodzić Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 24
1. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu, odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy, czas pomiędzy pierwszym
a drugim terminem nie może być krótszy niż 30 minut.
3. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium Zebrania.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. uchwalanie statutu i jego zmian.
3. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków.
4. wybór i odwoływanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia.
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia.
6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich.
9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku.
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 26
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków: Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie:
- Prezesa,
- Zastępcę Prezesa,
- Skarbnika
- dwóch członków zarządu.
2. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 27
Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1. odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania.
2. zrzeczenia się mandatu członka Zarządu.
3. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 28
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 29
Do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych upoważnieni są łącznie Prezes i Skarbnik lub Zastępca Prezesa i Skarbnik.

§ 30
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
3. ustalanie budżetu Stowarzyszenia.
4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
5. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków stowarzyszenia.
7. prowadzenie ewidencji członków stowarzyszenia.
8. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do istniejących już organizacji.
9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
10. sporządzanie rocznych sprawozdań ze swej działalności i działalności finansowej Stowarzyszenia oraz przedkładanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków.
11. podejmowanie decyzji o zatrudnianiu i zasadach wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia oraz ustalania jego regulaminu.

ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, która jest powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna powołuje ze swego składu:
1) Przewodniczącego
2) Zastępcę Przewodniczącego
3) Sekretarza.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
1) członek organu zarządzającego ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 32
1. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1) odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania.
2) zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej.
3) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 33
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Posiedzenie Komisji należy zwołać także na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 34
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu.
2. występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.
4. składanie w czasie Walnego Zebrania Członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
5. uchwalanie Regulaminu Komisji.
6. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego i składanie wniosków w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków.
7. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

§ 35
Zarząd zobowiązany jest do pisemnego zajęcia stanowiska wobec wniosku Komisji Rewizyjnej wynikającego z przeprowadzonej kontroli w terminie 30 dni od doręczenia wniosku Zarządowi.

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 36
Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek składający się z:
1. wpływów ze składek członkowskich.
2. darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji.
3. Dochodów z ofiarności publicznej (loterii i zbiórek, imprez publicznych).
4. Wpływów z działalności statutowej.
5. Dochodów z majątku stowarzyszenia.
6. Wpływów z lokat bankowych i odsetek bankowych.

§ 37
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 38
Środki pieniężne stanowiące majątek Stowarzyszenia przechowywane są na koncie bankowym.

§ 39
Wszelkie dokumenty księgowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia Prezes i Skarbnik albo Zastępca Prezesa i Skarbnik.

§ 40
Składki członkowskie powinny być opłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 41
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
a w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji.
4. dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 42
1. Uchwalenie zmiany statutu, oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Deklaracja CzłonkowskaPobierz deklarację:

w wersji DOC

w wersji PDFPrzeczytaj treść deklaracji