facebook

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

2021-05-21


 13 czerwca o godz. 15.00 w stołówce Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach
odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Porządek obrad :

 

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2020 rok.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

7. Przyjęcie sprawozdania finansowego.

8. Głosowanie nad wnioskiem Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.

9. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy na rok 2021.

10.Uchwalenie wysokości składki na rok 2022.

11. Przyjęcie zmiany w statucie.

Część Wyborcza

12. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia.

13. Wybory członków Komisji Rewizyjnej.

14. Sprawy różne.

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA